Durant el decurs del l'execució del Pla de millora, els eixos bàsics del pla de formació pels cursos 2016-2017 i 2017-2018 són:

Línia estratègia 1: Metodologies d'aprenentatge:

-Metodologies actives, vives i no directives.

-Material manipulatiu específic.

-Disseny d'espais

Línia estratègica 2. Convivència i educació emocional:

-Acompanyament respectuós

-Rol del mestre .

Línia estratègica 3: Actualització científica, tècnica i de col·lectius específics:

-Neurociència .

Pla de formació