Pla de formació

Durant el decurs del l'execució del Pla de millora, els eixos bàsics del pla de formació pels cursos 2016-2017 i 2017-2018 són:

Línia estratègia 1: Metodologies d'aprenentatge:

-Metodologies actives, vives i no directives.

-Material manipulatiu específic.

-Disseny d'espais

Línia estratègica 2. Convivència i educació emocional:

-Acompanyament respectuós

-Rol del mestre .

Línia estratègica 3: Actualització científica, tècnica i de col·lectius específics:

-Neurociència .

Durant el curs 2015-2016 hem duit a terme una iniciativa formativa com a Xarxa d'escoles públiques per la renovació pedagògica ("La perspectiva pedagògica a l'aula") a través de la qual, reunits amb el director general de formació, el director general de formació i el director del Cep de Manacor durant el mes de setembre de 2015, varem dissenyar un pla de formació que s'adaptava a les necessitats específiques dels nostres centres en quan a una formació en metodologies actives que ens permetés reciclar-nos als mestres que ja estaven formats i apropar aquesta metodologia als mestres que no hi estàvem.

El claustre ha participat en les activitats de formació planificades per a aquest curs per part d'aquesta Xarxa: conferències amb especialistes del món educatiu, visita a altres centres que ja desenvolupen metodologies innovadores, anàlisi i reflexió sobre les observacions realitzades, aplicació a educació infantil d'aspectes organitzatius i metodològics propis de l'organització per ambients, avançar en la realització de tallers d'experimentació, de matemàtiques i de llenguatge als distints nivells de primària, formulació de propostes de millora organitzativa i metodològica per al proper curs 2016/17.

La valoració d'aquesta formació intercentres ha estat molt positiva i els resultats han estat molt profitosos.