Col.laboracions


- Projecte Treball per projectes amb el suport de la biblioteca escolar. Enguany ens hem adherit a la convocatòria de "Treball per projectes amb el suport de la biblioteca escolar" donat que una de les propostes que oferim als infants és l'elaboració de projectes a través dels llibres i materials que tenen al seu abast. 

Els objectius d'aquest programa són: 

a. Impulsar que les biblioteques escolars facilitin el disseny i desenvolupament de programes per a l'adquisició de la competència informacional en l'ús, tractament i producció de la informació en els diferents suports i formats, així com les possibilitats que ofereix la biblioteca per a la incorporació de metodologies innovadores conseqüents amb les necessitats educatives actuals. 

b. Conèixer la contribució de la biblioteca escolar a l'adquisició i desenvolupament de les competències informacionals. 

c. Aprendre a dissenyar projectes d'investigació des de la biblioteca escolar, projectes documentals integrats (PDI), com a instruments per generar i estimular les noves formes d'aprenentatge d'acord amb la societat de la informació. 

d. Dissenyar i implementar un projecte documental integrat en què sigui present la participació de la comunitat educativa.

e. Formar el professorat implicat en el programa en els coneixements necessaris per dissenyar el seu projecte documental integrat i la seva aplicació. 

f. Dotar els centres participants d'una aportació econòmica destinada a l'aplicació del projecte. 

g. Oferir un espai de reflexió entorn dels diferents aspectes de la biblioteca escolar. 

Estades pedagògiques 

Enguany ens hem adherit a aquest programa establint parella pedagògica amb el Ceip Talaiot per donar forma a una activitat d'observació entre iguals que ja venim fent des de fa 4 anys. 

Els objectius del programa són: 

a)Facilitar al professorat la possibilitat d'observar de forma directa altres metodologies, enfocaments didàctics en els processos d'aprenentatge dels alumnes i l'organització dels centres. 

b)Afavorir la innovació educativa a partir de l'aprenentatge entre iguals entre els docents de les Illes Balears. 

Xarxa de Fonamentació. Després de 4 cursos formant part de la xarxa de centres que duu a terme projectes d'innovació pedagògica, el curs 20/21 hem estat inclosos dins la Xarxa de centres de Fonamentació, els objectius de la qual són els següents:

• Consolidar i fonamentar el projecte educatiu a través de la col·laboració entre centres. 

• Esdevenir centre de referència educativa per a fer de mentor d'altres centres en transformació intensiva pel curs 2021-2022. 

• Prototipar la rúbrica de canvi de centres avançats.

PROGRAMA DE MILLORA I TRANSFORMACIÓ DE CENTRES

- Centre col·laborador de la universitat 

Des de l'any passat estem adherits a la convocatòria de centres col·laboradors de la UIB. Aquesta convocatòria ens dona prioritat a l'hora de ser centre receptor de practicants de la UIB i estableix una col·laboració amb el centre docent mitjançant processos de recerca que han de menester algunes assignatures de magisteri. 

Els objectius de la present convocatòria són: 

•Implicar els centres educatius d'educació infantil i de primària de les Illes Balears en la formació inicial dels mestres des d'una perspectiva holística que vagi més enllà dels períodes de pràctiques dels alumnes de la UIB. 

•Fomentar l'apropament dels equips docents dels estudis de mestre de la Facultat d'Educació de la UIB als centres educatius d'educació infantil i primària de les Illes Balears. 

•Millorar la coordinació, la col·laboració i el treball compartit entre els centres educatius i els estudis d'educació infantil i d'educació primària de la UIB. 

•Crear la condició de centre col·laborador de la UIB en la formació inicial dels estudis de mestre d'educació infantil i d'educació primària. 

•Establir sinergies de treball col·laboratiu entre els centres docents i els equips docents dels estudis de mestre de la UIB per tal d'iniciar projectes conjunts que possibilitin la millora mútua.