Lliure circulació

Les activitats d'aprenentatge es donen lliurement, de forma voluntària. L'infant escull a cada moment quina serà la seva acció, en el sentit específic del terme pel que fa al desenvolupament sensorio-psicomotor que implica una percepció com a faedor de la seva realitat.

Aquesta llibertat d'acció ve emmarcada per tots els condicionants d'una decisió: amb tots els drets i deures, gaudi i responsabilitat, conseqüències i satisfacció, i guany d'autonomia. Considerem que només amb llibertat es pot arribar a una veritable responsabilitat. I des d'aquí el infant es dirigeix als ambients preparats per l'aprenentatge pel seu interès, amb respecte a la llibertat dels altres i acull voluntàriament les propostes d'activitats d'altres infants i de l'equip pedagògic.

No volem que s'entengui que l'activitat dels infants és considerada caòtica o capritxosa. Totalment al contrari, obeeix a una sèrie de condicionants i són aquests els que es tenen en compte a l'hora de comprendre les seves accions i respectar-les sense intentar subjectar-los a una programació.

És a través del què es viu i s'experimenta que s'aprèn. Entenem que el progrés en les competències cognitives, físiques i afectives es basa en la capacitat pròpia del sistema humà. Tot i que de ben segur aquestes creixen sobre processos maduratius subjacents, segons la nostra visió, és la seva activació en interacció amb el medi físic i social circumdant que l'infant pot desenvolupar-les i anar construint una identitat que se sap capaç, en el sentit ampli de la paraula.

El projecte educatiu que es duu a terme en aquesta escola posa totes les condicions per què això es pugui donar: ràtios baixes, acompanyament afectuós, espais preparats, rics i sense perills actius, etc.